Zásady spracúvania osobných údajov

 

Prečo a akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje.

Ako náš zákazník, návštevník webu alebo odberateľ noviniek nám zverujete svoje osobné údaje. My podľa GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Je našou prioritou, aby vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. Preto všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom, ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Zoznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania osobných údajov a vašimi právami.

 

Kto sme

LEONTEUS, s. r. o.
Ventúrska 3
811 01 Bratislava
IČO: 45256764
DIČ: 2022914025

Spoločnosť je zapísaná v OR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 77006/B

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Udelením súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov na našej webovej stránke https://www.colostrino.com/ a vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním aspoň na jeden konkrétnym účel uvedený nižšie.

 

Aké osobné údaje uchovávame a na aký účel ich spracúvame

 1. Kontaktné formuláre

Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára zbierame osobné údaje, ktoré sa nachádzajú v tomto formulári: e-mail a meno. Tieto osobné údaje spracúvame len za účelom spätného kontaktovania dotknutej osoby, aby sme mohli zodpovedať zaslané otázky alebo vybaviť dopyty (s výnimkou, ak sa dotknutá osoba výslovne prihlási na odoberanie newslettera).

Osobné údaje, ktoré nám dotknutá osoba dobrovoľne poskytla prostredníctvom kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázok alebo vybavenia dopytov.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa – záujem zodpovedať zaslané otázky a reagovať na dopyty. Proti tomuto oprávnenému záujmu môžete dotknutá osoba namietať zaslaním e-mailu na info@colostrino.com.

Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. 

 1. Formulár na odoberanie noviniek (newsletter)

Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na prihlásenia sa na odber noviniek a potvrdením              e-mailovej adresy vyjadruje dotknutá osoba súhlas so zasielaním newsletterov pravidelne 1 – 4 krát mesačne. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací link v zaslanom e-maile alebo zaslaním e-mailu na info@colostrino.com.

Právna základ: súhlas udelený oprávnenou osobou.

Newslettere nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 1. Marketing

Ak nám dotknutá osoba udelila súhlas formou zaškrtnutia opt-in okna a zanechania emailovej adresy, budú tieto údaje použité na marketingové účely. Pod marketingový účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o našich službách a novinkách na našom blogu.

Na základe súhlasu môžeme dotknutej osobe zasielať tiež ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku.

Spracovaním osobných údajov môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní alebo poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Právny základ: udelenie súhlasu. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily alebo prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa na info@colostrino.com.

 1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Pri poskytovaní služieb alebo plnení zmluvy zbierame osobné údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy: fakturačné údaje, emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, prípadne korešpondenčná adresa.

Právny základ: plnenie zmluvy

 1. Vedenie účtovníctva

Ak ste našim zákazníkom, zbierame osobné údaje nevyhnutne potrebné na vyhovenie zákonnej povinnosti na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Právny základ: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľom

 1. Komentáre

Pri zanechaní komentára na stránke, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára (menu,  e-mail) a taktiež IP adresu a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Pri komentároch, na ktoré je potrebné odpovedať dotknutej osobe e-mailom, tento osobný údaj bude použitý len v rozsahu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a tým je poskytnutie odpovede na otázku dotknutej osoby.

Osobné údaje sú vkladané do komentárov priamo dotknutou osobou. Ich vložením vyjadruje súhlas s uverejnením týchto osobných údajov na stránke. Pre vymazanie osobných údajov alebo odvolanie súhlasu môže dotknutá osoba zaslať písomnú žiadosť na prevádzkovateľa na info@colostrino.com.

 1. Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

 1. Analytika

Počas vašej návštevy na stránkach sú z technických dôvodov zaznamenávané IP adresy, z ktorých ste navštívili naše stránky, ako dlho ste na stránke boli, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Na základný zber štatistických údajov, napr. použitím meracieho kódu Google Analytics, sa súhlas nevyžaduje.

Na našich stránkach využívame automatické profilovanie za účelov skvalitňovania našich služieb. Dochádza k tomu na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu. Na profilovanie využívame Google Adwords, Facebook.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na mail info@colostrino.com, ktorá bude vybavená v lehote 30 dní od doručenia.

 1. 9. Súbory cookies

Aby sme zabezpečili riadne fun­go­va­nie tejto we­bo­vej stránky, pri jej pre­ze­raní nie­kedy ukla­dáme na va­šom po­čí­tači alebo mo­bil­nom za­ria­dení malé dá­tové sú­bory, nazývané co­okies.

Vďaka nim získavame informácie o vašich krokoch a nastaveniach. Uľahčuje vám to ďalšiu návštevu, nebudete musieť napr. opätovne zadávať prihlasovacie meno, emailovú adresu alebo meniť nastavenia, ktoré ste si predtým prestavili.

Sú­bory co­okies mô­žete po­u­ží­vať či zma­zať – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke www.about­co­okies.org.

Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies vo va­šom za­ria­dení a väč­šinu pre­hlia­da­čov na­sta­viť tak, aby ste zne­mož­nili ich ukla­da­nie.

Po­u­ží­vame nie­koľko ty­pov co­okies – do­časné sa vy­mažú ako­náhle opus­títe naše stránky, trvalé zo­stanú vo va­šom za­ria­dení, kým ne­up­ly­nie ich plat­nosť alebo do ich ruč­ného vy­ma­za­nia.

Pre pre­vádzku sú naj­dô­le­ži­tej­šie zá­kladné sú­bory co­okies, ktoré umož­ňujú po­u­ží­va­nie hlav­ných fun­kcií, kto­rými sú napr. za­pa­mä­ta­nie pri­hlá­se­nia, pred­vy­pl­ne­nie for­mu­lá­rov a pod.

Pre­vádz­kové sú­bory co­okies nám po­má­hajú lep­šie vás spoz­nať a vďaka nim mô­žeme zlep­šiť náš ob­sah či di­zajn. Slú­žia na ana­lýzu, zhro­maž­ďujú šta­tis­tické in­for­má­cie, uka­zujú nám, kde ste na na­šom webe klikli a akú stránku ste na­po­sledy nav­ští­vili.

Funkčné sú­bory co­okies nám po­má­hajú vy­lep­šiť funkč­nosť stránky. Pa­mä­tajú si, čo ste pri po­sled­nej návšteve zme­nili a pri ďal­šej náv­števe tak ne­bu­dete mu­sieť opäť me­niť na­sta­ve­nia, ktoré ste pred­tým zme­nili.

Re­klamné sú­bory co­okies po­u­ží­vame na zo­bra­ze­nie ob­sahu re­klám, ktoré sa pris­pô­so­bujú va­šim zá­uj­mom a teda vám mô­žeme po­núk­nuť re­klamy, ktoré by mohli byť pre vás zau­jí­mavé. Nám na­opak po­má­hajú lep­šie za­cie­liť priamu mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu a me­rať efek­tív­nosť re­klam­ných kam­paní.

Na na­šej stránke mô­žete nájsť in­teg­ro­vaný ob­sah z iných we­bov, preto môžu byť po­čas po­u­ží­va­nie na­šej we­bo­vej lo­ka­lity vy­tvo­rené sú­bory co­okies tre­tích strán, ktoré ne­pod­lie­hajú na­šej kon­trole. Je to na­prí­klad v prí­pade, ak pre­ze­ráte vi­deo z You­Tube alebo od­kaz z Fa­ce­bo­oku či Twit­teru. Ak chcete ve­dieť, ako tieto tre­tie strany po­u­ží­vajú sú­bory co­okies, pre­čí­tajte si zá­sady ochrany sú­kro­mia a po­u­ží­va­nie co­okies týchto slu­žieb.

 1. Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať sledovanie tretími stranami a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, ako aj sledovanie vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, za ktorým boli prevádzkovateľovi poskytnuté.  Najviac však po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, účtovnícke, archivácia) neustanovujú inak, alebo pokým svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutá osoba neodvolá.

 

Aké práva máte nad svojimi údajmi

V zmysle GDPR máte (ako dotknutá osoba) tieto práva:

 • právo na opravu: dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú jej osoby a právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na výmaz (právo na „zabudnutie“): dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré sa získali a spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa priameho marketingu vrátane profilovania,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

V takomto prípade prevádzkovateľ vymaže všetky osobné údaje zo systému, aj zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh.

V niektorých prípadoch je prevádzkovateľ viazaný zákonnou povinnosťou, napr. evidencia daňových dokladov po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade vymaže všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom.

 • právo na prenosnosť údajov: dotknutá osoba má právo požiadať  o poskytnutie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe jej súhlasu, vo forme, ktorá umožňuje ich prenos inému prevádzkovateľovi.
 • právo namietať: dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom. Právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • právo na odvolanie súhlasu: dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; o čom musí byť pred poskytnutím súhlasu informovaný. Súhlas môže odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 • právo na informácie: dotknutá osoba má právo na informácie. Toto jej právo je naplnené touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov.
 • právo na prístup k informáciám: dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúva, má právo kedykoľvek prevádzkovateľa požiadať a prevádzkovateľ je jej povinný doložiť v lehote 30 dní, aké osobné údaje spracúvame a prečo.
 • právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov: pokiaľ má dotknutá osoba pocit, že s jej údajmi prevádzkovateľ nezachádza v súlade so zákonom, má právo podať návrh na začatie konanie na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak máte takéto podozrenie, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Toto podozrenie preveríme a v prípade, že zistíme pochybenie vykonáme nápravu.

S kým zdieľame vaše údaje

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Na spracovateľské operácie, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie tretích strán, napr.:

 • Google – Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager
 • Mailchimp
 • Facebook – Facebook Pixel

 

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov, nezávislé od našich. Preto nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Ak však máte akékoľvek podozrenie na nekalé správanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@colostrino.com.

Ponuky a produkty tretích strán vám budeme zasielať len na e-mail len na základe vášho súhlasu, ktorý ste na tento účel udelili.

Neposkytuje osobné údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše údaje sú citlivá záležitosť a nestotožňujeme sa žiadnym obchodovaním s osobnými údajmi.

Výnimkou sú Sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov.

Mlčanlivosť

Všetci naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 15. 3. 2021.